Om astrologi och horoskop

 

 

Innehållsförteckning:

 

 • Astrologins och horoskopens historia

 • Vad är ett horoskop?

 • Ascendenten

 • MC

 • Imum Coeli

 • Descendenten

 • Månens Noder

 • Zodiaken

 • De fyra elementen

 • Stjärntecknen

 • Planeterna

 • Övergripande beskrivning av Husen

 • De olika husen 1 - 12

 

 

Astrologins och horoskopens historia:

 

Sedan tidernas begynnelse har solen, månen, och stjärnorna styrt människornas liv. Människan har studerat himlavalvet och sökt svar på livets eviga frågor om kärlek, relationer

och lycka. Astrologins historia är troligen lika gammal som mänsklighetens.

 

En av de äldsta astrologiska fynden kommer från ca 5000 år före Kristus och hittades i mellanöstern. Det var här som jordbruket utvecklades kring floderna Eufrat och Tigris och spreds över världen. Man skördade och sådde i takt med solens och månens lägen och faser för att få det bästa resultatet av jordbruket. För dåtidens människor sågs solen och månen som ”högre makter”. Solen gav värme och ljus. Månen påverkade vattnet att stiga och sjunka i ebb och flod. Solen påverkade också arbetsdagens och årets längd. Det föll sig naturligt för de primitiva folken att solen, månen och stjärnorna blev dyrkade och föremål för kult. Människorna trodde att himlakropparna hade makt över deras liv. För att inte drabbas av olycka var man tvungen att hålla sig väl med de högre makterna. Man ansåg också att planeterna Venus, Merkurius, Jupiter, Mars och Saturnus var gudomliga.

 

Horoskopbild          

Ett mycket vackert exempel på en gammal horoskopbild. Zodiaken med de tolv stjärntecknen återfinns i den yttersta cirkeln. Titta under lejonet och jungfrun, (augusti till september) här kan du se att man utför skördearbete.

 

 

Astrologins vagga stod i Babylon. Babylon befolkades av folkgruppen kaldéerna som var kända för sin skicklighet inom astronomi och astrologi. Det finns många astrologiska kvarlevor från tiden ca 2000 före Kristus. Bland annat fragment av lertavlor, det handlar om kilskriftinskriptioner. Det visar att man ca 2800 före Kristus gjorde beräkningar och förutsägelser om himlakropparnas positioner. Det kaldeiska folket var de första att uppteckna efemerider (data för att beräkna himlakropparnas positioner, av grekiskans ”dagbok”). De äldsta efemeriderna kommer från ca 800 före Kristus. Hussystemet härstammar också från kaldéerna. Man delade upp himlen i tolv sektorer eller hus, som de sågs från jorden. Man numrerade husen med början i öster och tillskrev husen vissa innebörder som hade anknytning till livets gång. Kaldéerna tolkade och observerade himlakropparnas vandringar och försökte få fram betydelsen det hade.

 

Horoskoptolkningarna gällde oftast naturkatastrofer eller krig. Ännu gjordes inga personliga horoskop. Från början var astrologerna ofta präster som hade hög utbildning och var väl ansedda i samhället.

 

Från Babylon och kaldéerna spred sig astrologin vidare till Grekland och sedan till den övriga världen. Astrologi och horoskop blev alltmer populärt bland folket i allmänhet och inte bara en angelägenhet för kungar och kejsare. Man började ställa personliga horoskop för vanligt folk. Man var redan i det gamla Grekland intresserade av att få ökad självkännedom. Det finns ett citat inristat i apollotemplet i Delfi som lyder: ”Känn dig själv”. Det grundades också en skola för astrologer på den grekiska ön Kos. Detta var ca 260 före Kristus. Det fanns även en medicinsk skola på ön där ”läkedomskonstens fader” Hippokrates verkade. Han lär ha sagt att: ”Den som inte har kunskaper i astrologi har inte rätt att kalla sig läkare”. I Aten restes en staty över grundaren till den astrologiska skolan, Berossus. Detta för att man ville visa sin uppskattning över hans gärning som astrolog.

 

Den moderna astrologins fader anses vara ”den gamle greken” (han föddes i Egypten) Klaudius Ptolemaios. Åren 139-161 före kr. skrev han den första moderna läroboken i astrologi. Namnet på verket är Tetrabiblos. Ännu denna dag så studeras Tetrabiblos av professionella astrologer världen över. Ptolemaios skapade ett system för husen, tecknen och planeterna.

 

Kejsarna i det gamla Rom, Augustus och Tiberius förespråkade astrologi av stora mått. Augustus präglade mynt med sitt eget stjärntecken på, stenbockens. I sin ungdom besökte kejsar Augustus en astrolog för att få sitt personliga horoskop ställt. Kejsaren blev så imponerad av astrologens djupa insikter och livet ut var han övertygad om astrologins och horoskopens stora betydelse. Kejsar Tiberius rådfrågade sin personliga astrolog, Thrasyllus innan han tog något beslut av vikt. Han litade fullständigt på sin astrolog. Astrologen blev därigenom en mycket inflytelserik man. Kanske den mest inflytelserika i hela världen. Men astrologerna position i romarriket var mycket osäker. Kejsarna var nyckfulla och om ett av astrologernas råd inte passade kejsarna kunde astrologerna helt sonika bli av med livhanken.

Tre världsberömda astrologer som verkade vid den här tiden var de tre vise männen som följde stjärnan från österlandet till Betlehem. Den lysande stjärnan antas vara en konjunktion mellan planeterna Jupiter och Saturnus.

 

Vid slutet av 400-talet blomstrade astrologin. Många högt utbildade personer var astrologer. Detta eftersom astronomi, matematik och astrologi vid denna tid delvis var samma ämne. Intresset för astrologi var mycket stort i Egypten. Det berömda biblioteket i Alexandria huserade värdefull astrologisk litteratur. Ptolemaios stora verk skrevs när han vistades i Alexandria. Även i Kina praktiserades astrologi tidigt, redan under Hia-dynastin. Kinesernas zodiak ser annorlunda ut än den västerländska. Kineserna har tex. Råttan i stället för väduren. Från ca år 400-1100 blev det alltmer ovanligt med astrologi i Europa. Det blev inte lika vanligt med personliga horoskop som tidigare. Anledningen till detta var att kyrkan motarbetade astrologin. Kyrkan ansåg att astrologin var en form av avgudadyrkan. Kyrkofadern Augustinus var en känd motståndare till astrologin, trots att han i sin ungdom var en hängiven anhängare till astrologi. Han ansåg att astrologin och horoskop var onda andars verk. En central frågeställning är om astrologin strider mot det kristna budskapet. En stor teolog, Tomas de Aquino, ansåg att astrologi kompletterade kristendomen.

 

På 1100 talet fanns en professor i astrologi vid Bolognas universitet. Från 1250 kunde man studera astrologi vid universitetet i Cambridge.

 

Under renässansen verkade flera välkända astrologer och astronomer. Tycho Brahe studerade både astrologi och astronomi. Brahe ställde personliga födelsehoroskop för den danska kungafamiljen. Mest känd blev han för att han ställde ett personligt horoskop för den svenske kungen Gustav den andre Adolf. Johannes Kepler var även han en framstående astrolog vid sidan av sina bedrifter inom astronomi och matematik. Han drygade ut sin lön med att arbeta som astrolog. På 1600 talet uppfanns ett nytt astrologiskt hussystem av munken Placidus. Hussystemet används i viss utsträckning fortfarande. En annan ivrig förespråkare för astrologin var den oerhört betydelsefulla och välkända engelske fysikern Isaac Newton. Det var under den här tidsperioden som man började skilja mellan astronomi, astrologi och matematik. Intresset för astrologi och horoskop dalade under denna tidsperiod.

 

Under 1900 talet började astrologin sprida sig i allt större utsträckning i Amerika och Europa. Psykologen Carl Jung bidrog i hög grad till denna spridning. Han tog hjälp av födelsehoroskopet när han analyserade nästan 500 gifta pars förhållande till varandra. Han kom fram till att astrologin spelade en viktig roll i undersökningen.

 

I dag är intresset för astrologi och horoskoptolkningar större än någonsin. Många människor vill ha djupare självkännedom i ett allt ytligare samhälle. Med det personliga horoskopets hjälp kan människan finna sina slumrande anlag och möjligheter. 

 

 

Vad är ett horoskop?

 

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort ”. Ordet horoskop kommer från grekiskans ho´ra och skopei´n som betyder tid, respektive se. Horoskopet är alltså en tidsbild.

Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen. De viktigaste punkterna i horoskopet är ascendenten och MC (medium coeli). Begreppen Descendenten, månens noder och IC är också viktigt att känna till. Stjärntecknen kan också sorteras in i kardinaltecken, rörliga och fasta tecken. 

 

 

Ascendenten

 

Ascendenten (förkortas Asc. i horoskop) är den punkt på himlavalvet där östra horisonten fanns vid födelseögonblicket. Ordet ascendenten kommer från engelskan och betyder ung. uppstigande, härskande eller stamfader. Ascendenten är troligtvis det i horoskopet som det är lättast att känna igen sig i. Man kan säga att ascendenten är människans ”skal” Ascendenten beskriver en persons framtoning eller personlighet. Den säger inte så mycket om personens innersta själsliv. Ascendenten kan ses som ett förhållningssätt till omvärlden. Det handlar om vilken hållning man intar i mer formella sammanhang tex vänlig, kylig eller glad.

 

 

MC

 

MC finns på den övre, dvs södra halvan av horoskopet. Det är en förkortning av medium coeli som betyder ungefär himmelsmitt. MC är den punkt på himlen som befann sig rakt ovanför födelseplatsen vid födelseögonblicket.

 

 

Imum Coeli

 

Beteckningen förkortas IC och anger den lägsta punkten på himlen. Med det menas var solen står vid midnatt. Medium Coeli står 180 grader från Imum Coeli.

 

 

Descendenten

 

Förkortas med Desc. Motsvarar den punkt på himlavalvet där västra horisonten fanns vid födelseögonblicket.

 

 

Månens noder el. månknutarna

 

Dessa är de punkter där månens bana skär ekliptikan. Noderna rör sig alltid baklänges och har en omloppstid av nitton år runt zodiaken. Positionerna hittar man i efemeriderna. Nodernas inflytande är inte lika starkt som planeternas men de har en viss effekt på de egenskaper som syns i horoskopet.

 

 

Zodiaken

 

Kallas även djurkretsen. Kan beskrivas som ett 360 gradigt band runt jorden. Zodiaken är uppdelad i de tolv stjärntecknen, varje stjärntecken upptar 30 grader. Genom detta band passerar solen under ett års tid och befinner sig i varje stjärntecken ungefärligen en månad. Solen förflyttar sig ca 1 grad varje dygn. Ett så kallat solvarv, som det talas om ofta inom astrologin, menas den tid det tar för solen att vandra genom alla tolv stjärntecken. Det kan skilja på någon dag mellan olika år så ett solvarv är inte alltid ett exakt år. Stjärntecknen är uppkallade efter stjärnbilder och det finns en gammal vers som beskriver stjärntecknen i tur och ordning. Den börjar med Väduren som solen kommer in i på vårens första dag:

 

Väduren, Oxen, de himmelska Tvillingarna,

Och sedan Kräftan, Lejonet lyser,

Jungfrun och Vågen,

Skorpionen, Bågskytten och Stenbocken,

Mannen med vattenkannan (Vattumannen),

Och fisken med glittrande stjärt.

 

 

De fyra elementen

 

Varje stjärntecken står i relation till ett av de fyra elementen. De fyra elementen är: Eld, Jord, Luft och vatten. Varje element har sin egen alldeles speciella egenskap. De fyra elementen spelar en viktig roll när den gäller människans uppfostran från det ögonblick hon föds. De fyra elementen representerar olika problem som människosjälen måste bemästra. Problemen visar sig i tre faser för att de avser att framkalla visdom, kärlek och kraft. Samt att göra det möjligt för dessa att uppenbara sig i livets alla aspekter.

Eld-elementet handlar om kärleken och dess kraft samt magi och mystik.

Jord-elementet handlar om att få herravälde över fysisk materia. Verklig spirituell och andlig utveckling måste innefatta ”makt” över ”tingen”.

Luft-elementet är det element som bäst beblandar sig ned de övriga elementen. Luft elementet lär människa om brödraskapets stora betydelse.  Luft-elementets läxa handlar om att man måste försöka övervinna benägenheten att låta tålamodets gåva uttrycka sig i andligt högmod och istället förverkliga vänskapen med sin nästa samt inte låta sig påverkas av nonchalans eller svartsjuka.

Elementet Vatten handlar om att behärska sina känslor så att man kan hitta friden i tillvaron.

 

 

Stjärntecknen

 

Om man exempelvis säger att man är född i Lejonets stjärntecken så menar man att man föddes den tid då solen stod i Lejonets tecken. Vissa speciella karaktärsdrag och egenskaper brukar förknippas med de olika stjärntecknen. Detta stämmer till viss del men det är en mycket kraftig förenkling. För att få reda på en persons karaktär och egenskaper behöver ett personligt födelsehoroskop ställas. Helst ska horoskopet tolkas av en erfaren astrolog med mångårig praktik. Man kan också kalla stjärntecknen för soltecken eller zodiakens tecken.

 

Här är de tolv olika stjärntecknen:

 

Stjärntecken

Tidsperiod

Latinskt namn

Element

Lektion

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

22/3 – 20/4

21/4 – 21/5

22/5 – 22/6

23/6 – 23/7

24/7 – 23/8

24/8 – 23/9

24/9 – 23/10

24/10 – 22/11

23/11 – 22/12

23/12 – 19/1

21/1 – 19/2

20/2 – 21/3

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces

Eld

Jord

Luft

Vatten

Eld

Jord

Luft

Vatten

Eld

Jord

Luft

Vatten

Kärlek

Tjänande

Broderskap

Frid

Kärlek

Tjänande

Broderskap

Frid

Kärlek

Tjänande

Broderskap

Frid

 

Om man vill läsa astrologiböcker på engelska är det bra att kunna de latinska namnen på stjärntecknen eftersom de alltid används i engelskan. Det astrologiska året börjar när solen går in i vädurens tecken, vid vårdagjämningen, vanligen den 22 mars.

 

Djurkretsens tolv stjärntecken kan även delas in i maskulina och feminina tecken.

- Feminina

+ Maskulina

 

Oxen

Kräftan

Jungfrun

Skorpionen

Stenbocken

Fiskarna

Väduren

Tvillingarna

Lejonet

Vågen

Skytten

Vattumannen

 

När horoskopet tolkas tittar man efter hur många av planeterna som befinner sig i feminina respektive maskulina gruppen. Vanligen är det en ganska jämn fördelning. Skulle det finnas en övervikt av planeter i de feminina stjärntecknen så tyder det på att personen brukar vara passivt eller inåtvänd lagd. Om det skulle finnas en övervikt av planeter i maskulina stjärntecken så antyder det att personen tenderar att vara initiativrik och utåtriktad.

 

Det finns ytterligare en uppdelning av stjärntecknen som man bör känna till. Det handlar om tre tillstånd eller kvaliteter. Stjärntecknen delas in i ledande, fasta och föränderliga tecken. Det förekommer också beteckningarna: kardinala, fixerade föränderliga tecken. De olika tillstånden motsvarar en persons speciella karaktär och olika egenskaper.

 

 

Planeterna

 

Planeterna utgör den tredje grundfaktorn när man ställer horoskop. De övriga två är husen och stjärntecknen. Planeternas position i hus och tecken och deras förhållande till varandra ligger till grund för horoskoptolkningen. Planeterna representerar energi och aktivitet av skilda slag. Stjärntecknen visar hur man tar till vara på den energin. Husen påvisar inom vilka områden i livet man kan använda sig av dem. Som astrolog använder man sig av nyckelord för att se hur principen med planeternas inflytande fungerar. I astrologin räknas även solen och månen till planeterna. De andra planeterna är: Merkurius, Mars, Neptunus, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus och Pluto. Varje planet har sina speciella egenskaper och särskilda unika inflytande.

Det är allmänt känt att månen påverkar människor med sina olika faser. Solen värmer och ger liv. Planeterna härskar i var sitt av zodiakens stjärntecken. Planeternas egenskaper stämmer överens med stjärntecknets specifika egenskaper. Planeterna är så att säga ”hemma” i det stjärntecken som det styr över. Planeternas inflytande kan antingen vara positivt eller negativt. För att utröna det dominerande inflytandet i horoskopet måste astrologen ta hänsyn till planeternas aspekter. Vilket det dominerande inflytandet är beror på planeternas aspekter. Aspekterna kan vara antingen påfrestande eller gynnsamma. När det handlar om gynnsamma aspekter så är det positiva inflytandet i horoskopet dominerande. När det handlar om besvärliga aspekter är de negativa dragen mer framträdande. Det talas ibland astrologer emellan om att en planet regraderar. Med det menas att planeten skenbart går baklänges. Om en sådan period inträffar är planetens inverkan i horoskopet svagare än vanligt. I efemeriderna (tabeller som visar siderisk tid, stjärntid, samt positioner för planeterna varje dag) är den regraderande planeten utmärkt med ett stort ”R”. Här nedan finns en tabell som översiktligt visar vilka stjärntecken som planeterna härskar i samt nyckelord som visar planeternas astrologiska betydelse.

 

Planet

Förhärskande i

Astrologisk betydelse

 

Solen

Månen

Merkurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

Lejonet

Kräftan

Tvillingarna/Jungfrun

Oxen/Vågen

Väduren

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

Skorpionen

Vitalitet

Mottaglighet

Kommunikation

Harmoni

Energi

Utveckling

Disciplin

Förändring

Dunkelhet

Förnyelse

 

 

Husen

 

De tolv husen som ingår i horoskopet representerar olika sidor av det mänskliga livet. Husen talar om inom vilka livsområden dvs. var planeternas krafter verkar. Men husen har även en anknytning till stjärntecknen. Det första huset anknyter till väduren. Det andra till Oxen. Det tredje till Tvillingarna. Det fjärde till Kräftan. Det femte till Lejonet. Det sjätte till Jungfrun osv. Det är lättare att förstå sambanden i horoskopet om man lärt sig de olika husens betydelse. De sex första husen handlar om individen och det personliga fältet hos människan.

De följande sex husen behandlar personens kontakter och interaktion med omvärlden. Linjen som skiljer husen åt kallas av astrologer för spets. Till exempel så kallas den linje som skiljer det tolfte huset från det första för ”det första husets spets”. Ascendenten sammanfaller med den första husspetsen. Om man ska beräkna en persons ascendent behöver man den exakta tiden på dygnet när personen är född. Om man inte har tiden så kan man inte fastställa horoskopets ascendent eller husindelning. Inom astrologin förekommer det flera principer bakom husindelningarna. Det system som innebär att alla hus är lika stora i horoskopet dvs. 30 grader per hus kallas för likahus – systemet (equal – houses). Andra exempel på hussystem är: Campanus, Placidus och Regimontanus. Dessa system används ofta inom engelskspråkig astrologilitteratur. Likahus systemet passar dock bäst på våra breddgrader.

 

 

Första huset 

 

Vitalitet, temperament och personlighet representerar det första huset. Ascendenten inleder det första huset. Som vi tidigare konstaterat så visar ascendenten vårt yttre jag och hur vi uppfattas av andra. Planeter i det första huset får stort inflytande över horoskopet. Om t. ex. stjärntecknet och ascendenttecknet  skulle vara samma dvs. om solen skulle befinna sig i det första huset så skulle det innebära att det inre och yttre personligheten sammanfaller med varann. Personen är alltså så som han uppfattas vara. Det sanna inre jaget representeras av solen. Ascendenten representerar som sagt det yttre.

 

 

Andra huset

 

Ekonomi, finanser och ägodelar representerar det andra huset i horoskopet. Det andra huset pekar ut individens inneboende resurser. Det visar individens inställning till materiella ägodelar och kompetensen att förvalta ekonomiska tillgångar. Om en stark planet finns i det andra huset tyder det på ekonomisk framgång för personen i fråga. Om man inte har någon planet i detta hus i sitt horoskop så tyder det på att personen inte bryr sig så mycket om pengar eller dyra saker. Har man flera planeter med knepiga aspekter i det andra huset kan det uppkomma problem med ekonomin under vissa perioder.

 

 

Tredje huset

 

Personens förhållande till den närmsta omgivningen speglas i det tredje huset. Huset inriktar sig på individens sätt att kommunicera med omgivningen i vardagen. T. ex. hur man talar och skriver. Tredje huset berättar om inställningen till personer man umgås i vardagen med t. ex. partner, arbetskompisar och släktingar. Allt som rör vardagliga kommunikationen hör till horoskopets tredje hus. Även resor, t. ex. till och från jobbet hör hit.

 

 

Fjärde huset

 

Till det fjärde huset hör personens familj och hem, dennes ursprung och rötter. Huset handlar om livets början och slut. Mitt hem är min borg lyder ett ordspråk som passar in i  det fjärde huset. När man föds är hemmet babyns hela värld. När man blir gammal och skröplig blir hemmet åter viktigare och man lämnar det sällan. Ens föräldrar och barndomsmiljö hör också till detta hus. Om en person har solen i det fjärde huset tyder det på att han strävar efter ett stabilt familjeliv.

 

 

Femte huset

 

Vår kreativa och skapande förmåga hör till det femte huset. Hit hör också barn, fritidsaktiviteter, kärleksaffärer, förälskelser och spel. Femte huset handlar exempelvis om hur man handskas med sin fritid och sin kreativa förmåga. Huset pekar på var man kan finna verkliga glädjeämnen. Femte huset visar personens oanade talanger. Det stjärntecken som befinner sig vid husspetsen ger ytterligare upplysningar för tolkningen.

 

 

Sjätte huset

 

Arbetet och hälsan hör till det sjätte huset. Inställningen till över och underordnade hör också hit. Kroppens fysik, motion och vitalitet dvs. hur man sköter sin hälsa behandlas av det sjätte huset. Sambandet mellan hälsan och arbetslivet beskrivs även i det här huset. Om man inte sköter sin hälsa så kommer arbetsförmågan inte bli lika bra.

 

 

Sjunde huset

 

Samarbete är det som sjunde huset handlar om. Inställningen till vänner, fru eller make samt inställningen till arbetsrelaterade och känslomässiga relationer beskrivs i horoskopets sjätte hus. Det visar också hur man hanterar önskemål från andra om samarbete i olika former.

 

 

Åttonde huset

 

Pengar och saker som man kan få av andra, dvs. gåvor och arv handlar det åttonde huset om. Födelse och död behandlas även av huset. Huset beskriver din inställning till andras pengar och även meningen med livet och döden. Skulle en person ha Uranus i horoskopets åttonde hus så pekar det på en dragning till livets mysterium och det ockulta.

 

 

Nionde huset

 

Akademiska studier, intresse för religion, långresor och filosofi behandlas bland mycket annat av det nionde huset. Huset handlar om aktiviteter på ett ”högre plan”. Kommunikationen och attityden till en större grupp personer belyses också. Etik och moral hör också hit.

 

 

Tionde huset

 

Karriären, arbetslivet och ambitioner behandlas av horoskopets tionde hus. Huset innefattar sånt som ligger utanför hemmet. T. ex. social status och ansvarskänsla. Huset kan indikera om en person kommer bli en väl ansedd person i samhället. Om planeten Mars skulle återfinnas i det tionde huset så kan det tyda på en strävan efter status och berömmelse. Skulle mars ha knepiga aspekter så kan det peka på att personen försöker nå berömmelse med tvivelaktiga metoder.

 

 

Elfte huset

 

Sällskapslivet, idrottsföreningar, klubbar räknas till det elfte huset. Ytligt bekanta personer hör också hit. Huset pekar på förmågan att grupparbeta, skaffa nya vänner och delta i en sammanslutning som har ett gemensamt mål. Om Solen skulle stå i det elfte huset så pekar det på att personen är en utpräglad sällskapsmänniska med många vänner. Personen kan också vara/komma att bli något av en ledargestalt i gruppsammanhang. Om solaspekterna är goda så kommer personen att få mycket hjälp av sina vänner på många områden.

 

 

Tolfte huset

 

Det hemliga, fördolda och undermedvetna skildras i horoskopets tolfte och sista hus. Ämnen som motgångar av olika slag och ensamhet finns också i detta hus. Fängelser och olika inrättningar som äldreboende och sjukhus finns också i detta hus. Detta hus pekar på vad man är tvungen att uppoffra för att nå sina mål och visioner i livet. Huset kan också ge svar på varför vi agerar som vi gör i vissa situationer. Om Neptunus skulle stå i detta hus är personen mycket känslig och har en stark intuition. Om Venus skulle stå i det elfte huset så är personen ofta tillbakadragen och blyg av sig. Personen kan också tycka om ensamhet och tystnaden.

 

Tabellen nedan är till för att sammanfatta samt att visa på sambandet mellan stjärntecknen och de tolv husen

 

Stjärntecken

Motto

Hus

Husets innebörd

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

Jag är

Jag har

Jag tänker

Jag känner

Jag vill

Jag analyserar

Jag balanserar

Jag åtrår

Jag ser

Jag använder

Jag vet

Jag tror

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Personlighet

Ägodelar

Mental aktivitet

Familjeband

Kreativitet

Arbete och hälsa

Samarbete

Livet och döden

Utveckling

Karriär

Attityd till samhället

Det undermedvetna

 

 

 

 

 

Copyright © astrologisidan.se   2006 - 2018 | All Rights Reserved.